Menu Sluiten

Besparingsverplichtng

Verplichte energiebesparing voor bedrijven

Energie besparen levert je niet alleen (veel) geld op, het is ook nodig voor de reductie van CO2 uitstoot. Om de gestelde CO2 -doelen te bereiken hanteert de Nederlandse overheid steeds strengere milieuregels en verscherpt het toezicht op de naleving. De verplichtingen voor bedrijven vloeien vooral voort uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer en het Energielabel.

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer stelt bedrijfsorganisaties wettelijk verplicht om zoveel mogelijk energie te besparen. Deze verplichting geldt altijd voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh en/of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq).
Deze middel- en grootverbruikers moeten zogenoemde BBT’s (Best Beschikbare Technieken) doorvoeren als besparingsverplichting. Daarvoor bestaat per sector een Erkende Maatregelenlijst (EML). Dat is een lijst met maatregelen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Het vervangen van conventionele verlichting door LED verlichting is zo’n maatregel.

LED verplichting voor veel sectoren en bedrijfstakken
Voor 19 bedrijfstakken bestaat er per bedrijfstak een Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML). Onder deze erkende maatregelen valt voor meerdere branches ook het plegen van doelmatig beheer en onderhoud (DBO).

De volgende 19 bedrijfssectoren zijn verplicht om de door de rijksoverheid erkende energiebesparende maatregelen uit te voeren (waaronder LED verlichting):

 • Agrarisch
 • Automotive (mobiliteitsbranche)
 • Autoschadeherstelbedrijven
 • Bedrijfshallen
 • Bouwmaterialen
 • Commerciële datacenters
 • Detailhandel
 • Drukkerijen, papier en karton
 • Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 • Horeca
 • Kantoren
 • Metaalelektro en MKB-metaal
 • Meubels en hout
 • Onderwijsinstellingen
 • Rubber- en kunststofindustrie
 • Sport en recreatie
 • Tankstations en autowasinrichtingen
 • Verf en drukinkt
 • Voedingsmiddelenindustrie (Groente- en Fruitverwerkende industrie, Frisdranken-, Water- en Sappenproducenten, Bakkerij- en Zoetwarenindustrie)

In de Erkende Maatregelenlijsten van al deze bedrijfssectoren zijn specifieke maatregelen beschreven voor het toepassen van LED verlichting, behalve voor de sector Horeca. Dat neemt niet weg dat ook voor horecabedrijven het vervangen van conventionele verlichting door LED financieel héél interessant is.

Handhaving Activiteitenbesluit
Het toezicht op de verplichte energiebesparende maatregelen is in handen van de Omgevingsdienst. Deze dienst heeft in de afgelopen jaren extra budget gekregen om strenger te controleren en kan boetes opleggen. Bedrijven die zich niet houden aan de afspraken met de Omgevingsdienst, kunnen door het Bevoegd Gezag gedwongen worden voorgeschreven energiebesparende maatregelen door te voeren. In dat geval verlies je de eigen regie over de te nemen maatregelen. Het is daarom verstandig tijdig actie te ondernemen.

Informatieplicht energiebesparing
Heel waarschijnlijk valt ook jouw bedrijf onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Dan geldt dus ook voor jou de verplichting om aan het Bevoegd Gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen jij in jouw bedrijf hebt genomen. Uitgangspunt voor de energiebesparende maatregelen zijn de Erkende Maatregelenlijsten (waarin ook energiezuinige verlichting is opgenomen). Jouw rapportage fungeert voor het Bevoegd Gezag als een indicator voor toezicht en handhaving. Met de informatie over de al genomen energiebesparende maatregelen kan het Bevoegd Gezag zien wat de huidige situatie is in jouw bedrijfspand(en). De aandacht van de toezichthouder gaat vooral uit naar bedrijfspanden die achter lopen met energiebesparing.

Energielabel

Bedrijfsgebouwen moeten verplicht een Energielabel hebben. Voor kantoorgebouwen groter dan 100m2 geldt dat deze per 1 januari 2023 minimaal Energielabel C moeten hebben. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per vierkante meter per jaar. Als jouw kantoorgebouw niet aan deze eis voldoet, mag je het pand per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Kleine kantoren (onder 100m2) en rijksmonumenten die als kantoorpand gebruikt worden zijn uitgezonderd van deze verplichting. Maar natuurlijk is ook voor deze kantoorpanden de overstap naar LED verlichting financieel héél aantrekkelijk.

LED voor een beter Energielabel
Om label C te halen hoef je niet per se grote investeringen te doen. Je kunt al label C krijgen door een relatief kleine investering, zoals overstappen naar energiezuinige LED verlichting.

Boete
De controles op Energielabels is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een boete voor het ontbreken van een Energielabel voor utiliteitsgebouwen kan voor rechtspersonen oplopen tot € 20.250,-

Wij adviseren je graag over jouw mogelijkheden om met een uiterst gunstige groenfinanciering over te stappen op LED verlichting. Zo helpen wij jou te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en bespaar je je tegelijkertijd een hoop geld!

Of vraag de QLedz Verlichtingsscan aan.

Neem snel contact met ons op via telefoonnummer 06 – 53 39 79 85 of stuur een e-mail.