QLedz.nl wordt geladen

Verplichte energiebesparing voor bedrijven

Om de uitstoot van CO2 terug te dringen hanteert de Nederlandse overheid steeds strengere regels en wordt het toezicht op de naleving steeds verder verscherpt. Vrijwel alle bedrijfssectoren zijn wettelijk verplicht om LED verlichting te nemen. Gelukkig voor u is het vervangen van conventionele verlichting door LED vrijwel altijd (zeer) rendabel.

Voor bedrijven vloeien er vooral verplichtingen voort uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer en het Energielabel.

 

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer stelt bedrijfsorganisaties verplicht om zoveel mogelijk energie te besparen. Deze verplichting geldt altijd voor bedrijven en instellingen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh en/of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten (Aeq).
Deze middel- en grootverbruikers moeten zogenoemde BBT’s (Best Beschikbare Technieken) doorvoeren als besparingsverplichting. Daarvoor bestaat per sector een Erkende Maatregelenlijst (EML). Dat is een lijst met maatregelen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Het vervangen van conventionele verlichting door LED verlichting is zo’n maatregel.

 

LED verplichting voor veel sectoren en bedrijfstakken

Met ingang van 1 januari 2018 zijn er 19 bedrijfssectoren die verplicht zijn om de door de rijksoverheid erkende energiebesparende maatregelen uit te voeren (waaronder LED verlichting):

 • Agrarisch
 • Automotive (mobiliteitsbranche)
 • Autoschadeherstelbedrijven
 • Bedrijfshallen
 • Bouwmaterialen
 • Commerciële datacenters
 • Detailhandel
 • Drukkerijen, papier en karton
 • Gezondheids- en welzijnszorginstellingen
 • Horeca
 • Kantoren
 • Metaalelektro en MKB-metaal
 • Meubels en hout
 • Onderwijsinstellingen
 • Rubber- en kunststofindustrie
 • Sport en recreatie
 • Tankstations en autowasinrichtingen
 • Verf en drukinkt
 • Voedingsmiddelenindustrie (Groente- en Fruitverwerkende industrie, Frisdranken-, Water- en Sappenproducenten, Bakkerij- en Zoetwarenindustrie)

In de Erkende Maatregelenlijsten van al deze bedrijfssectoren zijn specifieke maatregelen beschreven voor het toepassen van LED verlichting, behalve voor de sector Horeca. Dat neemt niet weg dat ook voor horecabedrijven het vervangen van conventionele verlichting door LED  financieel heel interessant is.

 

Handhaving Activiteitenbesluit

Het toezicht op de verplichte energiebesparende maatregelen is in handen van de Omgevingsdienst. Deze dienst controleert steeds strenger en kan boetes opleggen. Bedrijven die zich niet houden aan de afspraken met de Omgevingsdienst, kunnen door het Bevoegd Gezag gedwongen worden voorgeschreven energiebesparende maatregelen door te voeren. In dat geval verliest u de eigen regie over de te nemen maatregelen. Het is daarom verstandig tijdig actie te ondernemen.

 

Informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2019 is er een informatieplicht energiebesparing voor bedrijfsinrichtingen die vallen onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Dit betekent dat u uiterlijk op die datum aan het Bevoegd Gezag had moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Uw rapportage fungeert voor het Bevoegd Gezag als een indicator voor toezicht en handhaving. Nog niet gerapporteerd? Controleer of u een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog. Uitgangspunt voor de energiebesparende maatregelen zijn de Erkende Maatregelenlijsten.

 

Energielabel

Met ingang  van 2015 is een Energielabel verplicht voor bedrijfsgebouwen. Sinds het najaar van 2016 controleert de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) actief of bedrijfsgebouwen daadwerkelijk zijn voorzien van een Energielabel.

 

Boete

De controles op Energielabels is in handen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een boete voor het ontbreken van een Energielabel voor utiliteitsgebouwen kan voor rechtspersonen oplopen tot € 20.250,-

 

LED voor een beter Energielabel

Vanaf 2023 is ieder kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Vanaf 2023 mogen in Nederland kantoren met een D tot en met G-label niet meer in gebruik zijn. Er geldt een uitzondering voor kleine kantoren (onder 100m2) en voor rijksmonumenten die als kantoorpand gebruikt worden. Op dit moment heeft ongeveer 40 procent van de kantoren energielabel D of lager. Om label C te halen hoeven de meeste eigenaren slechts relatief kleine investeringen te doen, zoals overstappen naar energiezuinige LED verlichting.

 

 

 

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie. Of vraag de QLedz Verlichtingsscan aan.

Neem contact met ons op via telefoonnummer 06 – 53 39 79 85 of stuur een e-mail.

Neem contact op